รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
unlimited
อายุคอร์สเรียน
30 วัน
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

วิทยากรเรียงตามหัวข้อการบรรยาย

Introduction to Fixed Income

เรียนออนไลน์

Introduction to Fixed Income หลักสูตรพื้นฐานการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อรู้จักว่าตราสารหนี้คืออะไร ที่มาของผลตอบแทนมาจากไหน ควรพิจารณาความเสี่ยงอะไรบ้าง อันดับเครดิตของตราสารหนี้สำคัญอย่างไร และขั้นตอนการซื้อขายตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง อีกทั้งช่องทางการหาข้อมูล ทางเลือกในการลงทุน ตลอดจนการคำนวณราคาและภาษีที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเรียนรู้ตราสารหนี้ในระดับที่สูงขึ้น

 

ระยะเวลารวมของหลักสูตร

 2 ชั่วโมง 16 นาที

ประกอบด้วย 21 modules


หลักสูตรแบ่งออกเป็นหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทย

- รู้จักตราสารหนี้

- ตราสารหนี้ไทยประเภทต่างๆ

- อันดับเครดิต และส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต

- โครงสร้างตลาดตราสารหนี้และผู้ร่วมตลาด

- หน้าที่และบทบาทของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

2. ทางเลือกของการลงทุนในตราสารหนี้

- การลงทุนโดยตรงในพันธบัตร/หุ้นกู้ ผ่านตลาดแรกและตลาดรอง

- สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)

- ช่องทางหาข้อมูลของหุ้นกู้และหุ้นกู้ออกใหม่  

- การลงทุนทางอ้อมในตราสารหนี้

- Fund factsheet ของกองทุนรวมตราสารหนี้

- บทสรุปเปรียบเทียบการลงทุนทางตรงและทางอ้อมในตราสารหนี้

3. การคำนวณราคาและผลตอบแทนตราสารหนี้

- มูลค่าเงินตามกาลเวลา (Time Value of Money)

- การคำนวณราคาตราสารหนี้ระยะยาว

- การคำนวณราคาตราสารหนี้ระยะสั้น

- ที่มาของผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้

- ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและอัตราผลตอบแทน

- ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและ Time to Maturity (TTM)

- สรุปหัวข้อ การคำนวณราคาและผลตอบแทนตราสารหนี้

4. ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับตราสารหนี้

- แนะนำเนื้อหาความรู้พื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับตราสารหนี้

- สิทธิหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

- การดำเนินการกรณีหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้

- ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

- นักลงทุนทั่วไป

- ผู้จัดการสาขา

- สหกรณ์

- ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)

- ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)

- นักวางแผนการเงิน (Financial Planner)

- ผู้ที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ ลงทุนในตราสารหนี้อยู่แล้ว.และต้องการความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น


การประเมินผลก่อนและหลังเรียน

แบบประเมินก่อนและหลังเรียนประกอบด้วยคำถามปรนัย 10 ข้อ ซึ่งผู้เรียนต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด เพื่อทำแบบประเมินหลังเรียน (ไม่มีกำหนดเกณฑ์สอบผ่าน และสามารถทำแบบประเมินหลังเรียนซ้ำได้) และรับใบรับรองการเข้าร่วมหรือจบหลักสูตร

โดยมีเวลา 30 วัน ในการเรียนและศึกษาเนื้อหา (เริ่มต้นนับจากการเข้าเรียนหลักสูตรครั้งแรก) โดยสามารถเข้าเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดสถานที่ และอุปกรณ์ในการเข้าถึง เพียงลงชื่อเข้าใช้หลังจากได้รับ username และ password จากผู้ดูแลระบบ 

ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง